Обща информация за кредит съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗКНИП 🧐

Документи
30 март 2021 г.
1.    Идентификационни данни и данни за контакти на кредитора
1.1.    Кредитор Лено АД
1.2.    ЕИК 203217465
1.3.    Телефонен номер 0700 42 442
1.4.    Имейл
1.5.    Интернет страница www.leno.com
1.6.    Номер на регистрация в Регистъра по чл. 3а, ал. 1 от ЗКИ, воден от Българска народна банка BGR00341
1.7.    Кредитни посредници Лено Инс ЕООД, ЕИК 148129760
2.    Цели, за които може да се използва кредитът
2.1.    Лено АД предоставя кредити на потребители за следните цели Финансиране на покупката на недвижим имот; финансиране на текущи нужди; рефинансиране на други кредити; ремонт, подобрение, преоборудване на собствен недвижим имот и други приемливи цели.
3.    Видове обезпечения

3.1.    Лено АД предоставя кредити срещу следните видове обезпечения

1.    Учредяване на първа по ред ипотека върху недвижим имот (апартамент, етаж от къща, къща или друг вид жилище, вкл. идеални части, офис, магазин, ателие, гараж, вкл. идеални части, хотел, офис сграда, жилищна сграда, вкл. незавършени индустриални имоти, УПИ и поземлен имот, вкл. идеални части) в полза на Лено АД, находящи се на територията на Република България. 
  2.    Преценката за реда на ипотеката се извършва след обстойно проучване на стойността на ипотекирания имот, финансовото състояние на заемополучателя и целта на кредита.
  3.    Предоставяне на солидарен длъжник по кредита.
4.    Възможен срок на договора за кредит
4.1.    Лено АД предоставя кредити на потребители в рамките на следния срок От 3 (три) месеца до 33 (тридесет и три) години.
5.    Срок за вземане на решение за сключване на договор за кредит
5.1.    Лено АД предоставя следния срок за вземане на решение Потребителят разполага с 14-дневен срок след датата на предоставяне на проекта на договор за кредит за вземане на решение дали желае да пристъпи към сключване на договор за кредит.
6.    Вид лихвен процент
6.1.    Лено АД предоставя кредити на потребители при следния вид лихвен процент Лихвеният процент по кредита е фиксиран за целия срок на кредита и се изчислява на годишна база.
7.    Валута, в която кредиторът предлага кредити
7.1.    Лено АД предлага кредити в следната валута

Евро.

Потребителят следва да има предвид, че в случаите, при които получава доходите си във валута различна от лева или евро, той носи валутен риск. Това означава, че размерът на общата сума, дължима от потребителя изчислена във валутата на неговия доход ще се променя в зависимост от промяната на валутния курс.

8.    Представителен пример за общия размер на кредита, общите разходи по кредита за потребителя, общата сума, дължима от потребителя, и ГПР по кредита
8.1.    Пример (фиксиран лихвен процент)
 • Размер на кредита – EUR 10 000 (десет хиляди евро)
 • Срок на договора – 24 месеца
 • Фиксиран годишен лихвен процент – 21% (двадесет и един процента)
 • Такса за юридическо и административно обслужване (дължима при усвояване на кредита) – EUR 300 (триста евро)
 • Дължима сума за експертна имуществена оценка  - EUR 71.69 (седемдесет и едно евро шестдесет и девет евро цента)
 • Размер на месечната вноска – EUR 513.86 (петстотин и тринадесет евро и осемдесет и шест евро цента)
 • Общ размер на разходите, дължими по заема EUR 2 704 (две хиляди седемстотин и четири евро)
 • Общ размер на лихвата, дължима по заема EUR 2 333 (две хиляди триста тридесет и три евро)
 • Общ размер на сумата, дължима по заема EUR 12 704 (дванадесет хиляди седемстотин и четири евро) 
 • Годишен процент на разходите – 28.06% (двадесет и осем цяло и шест процента)

* При така изчисления ГПР са взети предвид следните допускания: договорът ще е валиден за посочения в него срок, всяка от страните ще изпълнява точно и в срок задълженията си, съответно няма да бъдат начислени разходи за събиране, лихви за забава, неустойки за изпълнение.

9.    Възможни допълнителни разходи по кредита, които не са включени в общите разходи по кредита и изчисляването на ГПР
9.1.    Следните разходи не са включени в общите разходи по кредита и изчисляването на ГПР

1.    За учредяване и заличаване на обезпеченията, както и за нотариална заверка на подписите на договора за кредит се дължат нотариални и държавни такси съгласно Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията. Размерът им се начислява индивидуално за конкретния кредит в зависимост от сумата по кредита, поради което не могат да бъдат определени предварително.

2.    Разходите за сключване и поддържане на застраховка „Имущество“ на ипотекирания имот са в размер съгласно тарифните числа на застрахователите.

3.    Банкови такси за извършване на парични преводи за усвояване и погасяване на кредита, събирани от обслужващите банки.

4.    Други неустойки, такси и разноски индивидуално договорени за всеки кредит и възникващи при определени условия.

10.    Начини за изплащане на кредита, включително брой, периодичност и размер на погасителните вноски
10.1.    Пример за начина на изплащане на кредита, броя, периодичността и размера на погасителните вноски

Погасителните вноски са месечни, като в зависимост от срока на изплащане, могат да варират от 3 месечни погасителни вноски до 396 месечни погасителни вноски, като потребителят заплаща задълженията си по следните банкови сметки:

 • BGN 

IBAN: BG31 BPBI 8170 1606 6486 32 при Юробанк България АД

 • EUR 

IBAN: BG84 BPBI 8170 1606 6486 48 при Юробанк България АД

Например за кредит в размер  EUR 10 000 (десет хиляди евро), срок на изплащане 120 месеца, фиксиран годишен лихвен процент 21% (двадесет и един процента) и при погасителен план с равни месечни (анюитетни) вноски, Вие бихте заплатили 120 месечни вноски, всяка от които в размер на EUR 199.93 (сто деветдесет и девет евро и деветдесет и три евро цента).

11.    Кредити с изплащане само на дължимата лихва
11.1.    При договори за кредит, при които за срока/част от срока на договора се предвижда плащане само на дължимата лихва По време на периода, през който се плаща само дължимата лихва, следва да се има предвид, че погасяването на вноски при спазването на сроковете и условията на договора за кредит, не води до изплащане на общия размер на кредита.
12.    Условия, свързани с предсрочно погасяване на кредита

12.1.    Възможност за цялостно или частично предсрочно погасяване на задълженията по кредита

Потребителят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за кредит.

 

12.2.    Условия След подаване на молба до Лено АД.
12.3.    Такса за предсрочно погасяване Потребителят дължи такса в размер на 1% (един процент) от предсрочно погасената сума от кредита. Таксата не се дължи в случай, че заемополучателят погаси предсрочно заема след изтичане на една година от неговото отпускане.  В случай на частично погасяване на заема по отношение на вноските, за които не е настъпил падежът, частичното погасяване се извършва за сметка на последните погасителни вноски по погасителния план.
13.    Оценка на имота
13.1.    В случай, че е необходима оценка на имота Оценката на имота, служещ за обезпечение, се извършва за сметка на заемополучателя от независим, външен за Лено АД оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на независимите оценители, воден от Камарата на независимите оценители. Разходите се определят от съответните лицензирани оценители според параметрите на недвижимия имот.
14.    Допълнителни услуги, които потребителят е длъжен да ползва, за да получи кредита или за да получи кредита при предлаганите условия
14.1.    Допълнителни услуги Лено АД няма изискване за допълнителните услуги, които потребителят е длъжен да ползва, за да получи кредита, или за да получи кредита при предлаганите условия.
15.    Предупреждение за възможни последици при неизпълнение на задълженията, свързани с договора за кредит

15.1.    Основни случаи на неизпълнение на задълженията

 

15.2.    Последствия от неизпълнението

Пълно или частично неплащане, на която и да е месечна погасителна вноска на съответната дата на дължимото плащане.

1.    В случай, че заемополучателят не изпълни, което и да е задължение по договора на съответната дата на падеж, същият дължи лихва за забава, равна на законната лихва за забава по българското право.

2.    При настъпване на неизпълнение, което продължава повече от 7 дни или последиците от него не са възстановени в този срок, заемодателят има право да обяви заема за предсрочно и незабавно изискуем и да пристъпи към принудително изпълнение по обезпечението и/или по останалото имущество на Заемополучателя, в случай че това е приложимо.

3.    При насочване на принудително изпълнение от трети лица, налагане на възбрана/запор или при възникване на права на трети лица върху имуществото, предмет на обезпечението, както и при вписване на особен залог, касаещ имуществото на заемополучателя, заемодателят има право да обяви заема за незабавно и предсрочно изискуем.

4.    При всеки случай на неизпълнение за потребителя може да възникнат други такси и разноски, индивидуално уговорени с договора за кредит или възникващи съгласно текущите процесуални правила в това число евентуалните съдебни разноски за образуване на съдебно и/или изпълнително дело. 

* Предупреждение: За целите на извършване на правилна оценка на кредитоспособността потребителите трябва да предоставят при поискване от кредитора вярна и възможно най-пълна информация. Когато кредиторът не може да извърши оценка на кредитоспособността поради непредоставяне на информация от потребителя или ако необходимата проверка на информацията не може да бъде извършена, кредитът може да не бъде предоставен.

Настоящата информация се предоставя на основание чл. 5, ал. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и не представлява Европейски стандартизиран информационен формуляр, съгласно чл. 6, ал. 2, т. 3 от същия закон.

Настоящата информация е достъпна по всяко време на Потребителя на интернет страницата, както и във всички офиси на Лено АД.

Coin with euro symbol
5

Кредит за всеки

Виж вноската и спечели €250.

Виж вноската
Бонус условия
от €0.00 / м.
5