Политика за събиране на лични данни с цел изготвяне на кредитна оценка 🧐

Документи
30 март 2021 г.

Настоящата Политика регулира събирането и обработването на лични данни на клиенти или потенциални такива, както и потребители на Платформата, във връзка с изготвяне на кредитна оценка от Лено.

Лено означава Лено АД, компания, регистрирана в България с ЕИК 203217465, с адрес на управление бул. Цариградско шосе 96, етаж 7, София 1784, България.

Платформата означава заедно и поотделно интернет страницата на адрес www.leno.com, мобилното приложение „Leno”, както и всички други платформи чрез, които се презентират, предлагат и/или предоставят услуги на Лено.

В случай, че клиент или потенциален такъв е кандидатства за кредит от Лено, следва да се направи оценка на кредитоспособността на клиента, за да се прецени дали кредита е възможно да се отпусне. В тази връзка Лено е длъжно да събере информация от кандидата, както и да извърши справки в бази данни за проверка и потвърждение.

1.    С приемане на тази Политика, в изпълнение на законовите изисквания за изрично, предварително, доброволно, конкретно и информирано съгласие за обработване на лични данни декларирам, че:

1.1.    Давам изричното си съгласие, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни („GDPR“) и разпоредбите на съответното местно законодателство, личните ми данни да бъдат събирани и обработвани от Лено, с цел развиване на правоотношения между страните – създадени / които предстои да бъдат създадени с цел получаване на кредит, осъществяване на кредитната дейност (оценявайки кредитоспособността на клиента или потенциалния такъв), оценка на предложено обезпечение и други подготвителни действия при отпускането на кредит, при сключен договор за ползване на кредитен продукт и/или договор за неговото обезпечаване, за сключване, управление и изпълнение на договори, по които лицето, за което се отнасят данните, е страна, включително за действия, предхождащи и обуславящи сключването на договор и действия предприети по искане на администратора на лични данни, за реализиране на законните му интереси във връзка с изпълнението на договор, учредяване и подновяване на обезпеченията, сключване и поддържане на имуществена застраховка, когато се изисква такава, съгласно договора и за статистични цели.

1.2.    Давам изричното си съгласие Лено да събира и обработва лични данни от информационните масиви на НОИ, НАП, ЦКР, Имотен и Търговски регистър, ГД ГРАО, „Централния регистър на длъжниците“ при КЧСИ, МВР, социални мрежи и др.;

2.    Декларирам, че съм запознат/а с категориите лични данни, които Лено ще обработва за мен с оглед преценка на кредитоспособността ми, а именно лични данни относно:

 • Физическа идентичност: три имена, ЕГН, адрес (включително имейл адрес), данни от документ за самоличност, месторождение, телефон, IP адрес, други;
 • Икономическа идентичност: номер на банкова сметка, задължения към други банкови или финансови институции, видове ползвани кредитни продукти, финансово състояние, други;
 • Социална идентичност: образование, трудова дейност, трудов стаж, вид заетост, други; 
 • Семейна идентичност: семейно положение, други;
 • Други: вид на използваното техническо средство, цел на кредита, други.

3.    Давам изричното си съгласие личните ми данни, посочени по-горе в настоящата Политика, да бъдат обработвани от Лено в съответствие с разпоредбите на Регламента и местното законодателство,  за следните цели:

 • Изготвяне на оценка за кредитоспособността ми с оглед предоставяне на паричен/и заем/и;
 • Извършване на проверки в публични регистри или бази данни на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за потребителския кредит с оглед предоставяне на паричен/и заем/и – НОИ, НАП, ЦКР, Имотен и Търговски регистър, ГД ГРАО, „Централния регистър на длъжниците“ при КЧСИ, МВР, социални мрежи и др.

4.    Давам изричното си съгласие Лено да предоставя събраните лични данни, за ползване от трети лица и кредитни регистри, водени от Българска народна банка, в качеството им на администратор на лични данни. Тези данни ще бъдат предоставяни на лица, на които са възложени действия по: изработване, комплектоване и доставка на писмена кореспонденция с клиентите или информационни бланки на администратора, лица, на които е възложено по силата на договор с администратора да му оказват съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземанията му, лица, на които администраторът е възложил обработването на личните данни по други организационни причини, извън посочените по-горе, лица, на които администраторът възлага оценка на обезпечения, застрахователи, с които администраторът има сключен договор, с цел сключване и поддържане на имуществена застраховка, търговци/лица, които по силата на договор с администратора посредничат при предоставяне на кредитни или други финансови продукти и услуги или предоставят стоки или услуги с плащане на цената чрез кредит, отпуснат от администратора, органи, институции и лица, на които администраторът е длъжен да предостави лични данни по силата на специална законова разпоредба, други кредитиращи организации, които правят проучване на кредитоспособността на клиент или потенциален клиент - контрагенти на Лено, администратори на лични данни.

5.    Запознат/a съм с правата ми по GDPR и местното законодателство, които мога да упражня по отношение на категориите лични данни, обработвани от Лено, чрез изпращане на писмено заявление, подписано от мен, на имейл адрес: , а именно:

 • Правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни или срещу предоставянето им на трети лица;
 • Правото ми да бъда уведомен/а, преди мои лични данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг на продуктите и кампаниите на Лено, както и да възразя срещу такова разкриване или използване;
 • Правото ми на достъп до личните ми данни и правото ми да заявя пред Лено заличаване, коригиране или блокиране на (част от) личните ми данни, съхранявани както на хартиен, така и на електронен носител;
 • Правото ми на преносимост на личните данни от Лено на друг администратор.

С приемане на настоящата Политика, декларирам, че всички предоставени от мен данни са верни, точни и изчерпателни и че съм запознат/а, че те като цяло и поотделно са послужили да мотивират Лено с оглед отпусне на исканата финансова услуга.

С приемане на настоящата Политика, декларирам, че предоставянето на личните ми данни е доброволно. В случай на отказ да бъдат предоставени, администраторът няма да бъде в състояние да предостави искания финансов продукт или услуга.

С приемане на настоящата Политика, декларирам, че ми е известно, че предоставянето на неточни и неверни данни и сведения е основание за предсрочна изискуемост на кредита, както и че за посочване на неверни данни се носи наказателна отговорност, съгласно Наказателния кодекс на Република България.

Вземи Лено+
безплатно за 6 месеца.

Заяви Кредит