Правила за ползване на уебсайта Leno.com 🧐

Документи
30 март 2021 г.

1.    Увод

1.1.    Настоящите Правила за ползване (наричани по-долу Правила) уреждат достъпа и използването на Платформата на Лено.

1.2.    Платформата означава заедно и поотделно интернет страницата на адрес www.leno.com, мобилното приложение „Leno”, както и всички други платформи чрез, които се презентират, предлагат и/или предоставят услуги на Лено.

1.3.   Лено означава Лено АД, компания, регистрирана в България с ЕИК 203217465, с адрес на управление бул. Цариградско Шосе 96, етаж 7, София 1784, България.

1.4.    Чрез Платформата се предлагат услуги на Лено, както изрично се посочва по всяко време, в съответствие с нормативните изисквания.

1.5.     По общи въпроси относно Платформата посетителите може да се свързват с Лено на . Обръщаме внимание, че за въпроси свързани с конкретна услуга или във връзка със съхранението и обработката на лични данни, посетителите следва да се свържат с Лено, както изрично е посочено в Платформата на съответните места.  

2.    Общи условия за ползване на Платформата

2.1.    Всяко лице, което достъпва Платформата, се съгласява с настоящите Правила. В случай, че посетителят не е съгласен с Правилата, последният трябва да преустанови използването на Платформата.

2.2.    Информацията на Платформата не е и не може да бъде възприемана и/или интерпретирана като правен съвет или препоръка за конкретна сделка. 

2.3.    С оглед действащото законодателство и конкретните параметри на индивидуални сделки е възможно конкретно сключена сделка да се различава изцяло или в определени условия от характеристиките и условията, публикувани на Платформата.

2.4.    Лено се стреми да поддържа актуална информацията на Платформата, въпреки това не поема гаранция за верността и пълнотата на информацията, както и за навременността или безпроблемния достъп до същата. Лено не носи отговорност за грешки или пропуски в Платформата, както и за вреди, настъпили в резултат на използването или невъзможността за използване на Платформата и на информацията, съдържаща се в нея.

2.5.    Цялата информация на Платформата, включваща, но не ограничена до графики, текстове и връзки с други страници, подлежи на промяна без предварително предизвестие, освен ако това не противоречи на закона, договор или друг акт, издаден от или приложим за дейността на Лено, като в тези случаи се спазва процедурата описана в съответния документ.

2.6.    Лено се задължава да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от посетители на Платформата. Предоставяните лични данни се обработват в съответствие с Политиката за поверителност на обработващото дружество изготвени съобразно изискванията на Общия регламент за защита на данните, Законите за защита на личните данни и подзаконовите актове за тяхното прилагане. Повече информация за политиките за поверителност може да се открие на Платформата в секция „Правна информация“.

2.7.    С попълването на електронни форми, посетителят предоставя право на Лено да обработва личните данни за целите на преддоговорните и договорните отношения, като посетителите изрично се съгласяват с тази обработка и съхранение. С цел избягване на всякакво съмнение Лено уведомява, а посетителите се съгласяват, че всяка информация, която посетителят въведе на Платформата, се записва и обработва независимо дали формата, в която информацията се записва, е завършена.

2.8.    Платформата и по-конкретно Уеб базираните приложения използват различни доставчици, които могат да използват технология за проследяване и други малки текстови файлове, наричани общо „бисквитки“. Те се записват на персоналното устройство на посетителите. „Бисквитките“ се използват с цел персонализиране на потребителското изживяване и избори (напр. езикови предпочитания), както и с цел получаване на повече информация за начина на използване на Платформата и осигуряване на безопасното й използване. Видът, събирането и използването на „бисквитки“ се осъществява в съответствие с Политиката за бисквитки. Повече информация за Политиката за бисквитки е налична на Платформата в секция „Правна информация“.

2.9.    Платформата предоставя обща и детайлна информация за предлаганите услуги, контактна и търговска информация за Лено. Освен това чрез Платформата може да се подава искане за ползване на услуга, да се предоставя услуга от разстояние, да се правят отделни изявление за определени услуги и да се управляват ползваните услуги. 

2.10.    Всяка информация и функционалност е описана и структурирана в Платформата. Лено предупреждава, че с действията си в някои зони на Платформата, посетителите могат да заявят услуги и да подадат изявления свързани с услуги, които са обвързани с определени права и задължения. С цел избягване на грешки посетителите се задължават да се запознаят подробно с детайлите на всяка функция и обвързващите правни документи преди да я използват.

2.11.    Използвайки Платформата и конкретна услуга, посетителят потвърждава, че е запознат със съответната услуга, условията и обвързващите правни документи. 

2.12.    В случай, че посетителят подава информация към Платформата, посетителят декларира, че подадената информация е вярна и неподвеждаща. За подаването на невярна или подвеждаща информация, посетителят отговаря съгласно правилата на приложимото законодателство. Лено предупреждава, че в някои случаи и в зависимост от приложимото законодателство за предоставянето на невярна или подвеждаща информация може да се носи наказателна отговорност.

2.13.    Дизайнът, структурата и съдържанието на Платформата са предмет на авторско право и не може да бъдат възпроизвеждани, променяни, предавани или използвани за каквито и да е търговски цели без предварително писмено разрешение на Лено.

2.14.    Leno е търговска марка на Лено регистрирана в Европейския съюз. Посетителят няма право да я възпроизвежда, копира или използва без предварително съгласие на Лено. Нищо в настоящите Правила или Платформата не следва да се третира като позволение за каквото и да е право за използване на търговската марка Leno. Възможно е партньор да получи позволение за ползване на марката само в писмен вид и при спазване на законовите процедури. Всички ползи от употребата на търговската марка Leno принадлежат изключително и само на Лено.

2.15.    Забранява се използването на Платформата с незаконни, зловредни цели или по незаконен начин, чрез които включително, но не ограничено до, се извършват хакерски или други атаки срещу Платформата или Лено, се застрашава нормалното използване или функциониране на Платформата, се нарушават механизмите за сигурност на Платформата, се достъпва до непублична и необявена информация на Платформата или по всякакъв друг начин се заобикаля, изкривява или спира нормалното функциониране на Платформата.

3.    Заключителни разпоредби

3.1.    Лено може да променя периодично Правилата без предварително уведомление, като промяната влиза в сила с обявяването й. Посетителите се задължават периодично да проверяват за промени в Правилата, тъй като те са обвързващи за тях.

3.2.    Лено може да променя периодично Платформата без предварително уведомление, като промяната влиза в сила с обявяването/извършването й, освен ако закона, договор или друг акт, издаден от или приложим за дейността на Лено не ограничава това, като в тези случаи се спазва процедурата описана в съответния документ.

3.3.    В случай, че посетителят е създал профил в Платформата, по отношение на своите данни за достъп (потребителско име, парола и др.) той разбира и приема, че:

i.    е отговорен за съхраняването на поверителността на данните за достъп и няма да ги разкрива на трети лица;

ii.    всички действия извършени чрез профила ще бъдат третирани сякаш са извършени от съответния посетител, както е идентифициран в данните за профила;

iii.    незабавно ще уведоми Лено, ако установи загуба, кражба или разкриване пред трети лица или друго неразрешено ползване на данните за достъп.

3.4.    Когато в Платформата се правят препратки към други платформи, интернет страници или услуги предоставяни от трети лица, съответните препратки се правят единствено с информативна цел и не следва да се тълкуват като гаранция или препоръка на Лено за тази информация или услуга. Лено няма достъп и не може да контролира информацията или услугите предоставяни от трети лица.

3.5.    Когато в Платформата се визуализира информация или материали предоставени от посетители следва да се приеме, че тази информация или материали не са проверявани или одобрени от Лено и не представляват позицията на Лено.

3.6.    За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Правила, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища, освен ако приложимото законодателство, договорът или друг нормативен акт не уреждат друг метод за разрешаване на спорове.

Версия 1.03, в сила от 04.11.2019.

Coin with euro symbol
5

Кредит за всеки

Виж вноската и спечели €250.

Виж вноската
Бонус условия
от €0.00 / м.
5