Финансови пазари

Условия за търговия

Начало на търговския ден Търговският ден започва в 00:00 часа GMT.
Край на търговския ден Търговският ден приключва в 24:00 часа GMT.
Време за търговия
Времето за търговия на всеки инструмент е различно и зависи от базовия актив на инструмента. Само през това време могат да се извършват сделки с този инструмент. Информация за времето за търговия може да намерите тук или в платформата за търговия.
Минимален начален депозит Минимален начален депозит означава минималната сума, която трябва да бъде кредитирана по клиентската сметка , за да влезе договорът за предоставяне на инвестиционна услуга в сила. Минималният начален депозит е в размер на 100 единици от основната валута на клиентската сметка - напр. EUR 100, USD 100 или GBP 100.
Захранване на сметка
Захранването на сметка е без такси. Информация за начините за захранване на сметка се намира в клиентския профил.
Теглене от сметка Тегленето от сметка до 2 пъти в календарния месец е без такси. За всяко следващо теглене се удържа такса в размер на EUR 40 (четиридесет евро). Таксата се удържа от сметката съгласно текущия валутен курс. Банковите такси за извършване на паричния трансфер са за сметка на получателя.
Захранване и теглене в брой
Операции с парични средства в брой се извършват само в офис на Ленно Глобъл Адвайзъри при такса от 0.5% от сумата, минимум 50 лева. Захранване или теглене в брой може да се прави само за суми по-малки от 10 000 лева или тяхната равностойност в друга валута.
Такса за обмен на валута В случай, че клиент внася или тегли средства от сметката си във валута различна от основната валута на тази сметка, клиентът дължи такса за обмен на валута в размер на 0.5% от сумата.
Минимално търгувано количество
Минималното търгувано количество означава минималния изискуем обем на всяка сделка и е различно за всеки инструмент. Информация за минималното търгувано количество можете да намерите тук или в платформата за търговия.
Финансова такса (Суап) Финансова такса, наричана още Суап, означава таксата, която Ленно Глобъл Адвайзъри изплаща или начислява за пренос/поддържане на позиция за следващия ден. Ленно Глобъл Адвайзъри начислява Суап за отворени позиции в края на търговския ден. За пренос/поддържане на позиции в сряда се начислява Суап в троен размер.
Такса за съхранение на парични средства 0.99% на годишна база върху стойността на паричните средства. Таксата за съхранение на парични средства се начислява и удържа към края на всеки календарен месец. Клиентите категоризирани като професионални клиенти не дължат такса за съхранение.
Такса неактивност В случай, че клиент не е имал отворени позиции и не е извършвал трансакции през последния календарен месец, Ленно Глобъл Адвайзъри начислява такса неактивност. Таксата се начислява по сметката на клиента на 1-во число на месеца следващ този, в който не е имало активност. Таксата неактивност е в размер на 25 единици от основната валута на клиентската сметка и се начислява многократно за всеки календарен месец, в който не е имало активност по сметката на клиента.

Лено ти дава
кредити. инвестиции. карти. застраховки.

Свали приложението от App Store или Google Play.