×

Важно съобщение

Считано от 10.10.2020 г. Лено Маркетс ЕАД преустановява предлагането на услугата търговия на финансови пазари чрез платформа за търговия.

При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас:

Финансови пазари

Условия за търговия

×

Важно съобщение

Считано от 10.10.2020 г. Лено Маркетс ЕАД преустановява предлагането на услугата търговия на финансови пазари чрез платформа за търговия.

При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас:

Начало на търговския ден Търговският ден започва в 00:00 часа GMT.
Край на търговския ден Търговският ден приключва в 24:00 часа GMT.
Време за търговия
Времето за търговия на всеки инструмент е различно и зависи от базовия актив на инструмента. Само през това време могат да се извършват сделки с този инструмент. Информация за времето за търговия може да намерите тук или в платформата за търговия.
Минимален начален депозит Минимален начален депозит означава минималната сума, която трябва да бъде кредитирана по клиентската сметка , за да влезе договорът за предоставяне на инвестиционна услуга в сила. Минималният начален депозит е в размер на 100 единици от основната валута на клиентската сметка - напр. EUR 100, USD 100 или GBP 100.
Захранване на сметка
Захранването на сметка е без такси. Информация за начините за захранване на сметка се намира в клиентския профил.
Теглене от сметка Тегленето от сметка до 2 пъти в календарния месец е без такси. За всяко следващо теглене се удържа такса в размер на EUR 40 (четиридесет евро). Таксата се удържа от сметката съгласно текущия валутен курс. Банковите такси за извършване на паричния трансфер са за сметка на получателя.
Захранване и теглене в брой
Операции с парични средства в брой се извършват само в офис на Лено Маркетс при такса от 0.5% от сумата, минимум 50 лева. Захранване или теглене в брой може да се прави само за суми по-малки от 10 000 лева или тяхната равностойност в друга валута.
Такса за обмен на валута В случай, че клиент внася или тегли средства от сметката си във валута различна от основната валута на тази сметка, клиентът дължи такса за обмен на валута в размер на 0.5% от сумата.
Минимално търгувано количество
Минималното търгувано количество означава минималния изискуем обем на всяка сделка и е различно за всеки инструмент. Информация за минималното търгувано количество можете да намерите тук или в платформата за търговия.
Финансова такса (Суап) Финансова такса, наричана още Суап, означава таксата, която Лено Маркетс изплаща или начислява за пренос/поддържане на позиция за следващия ден. Лено Маркетс начислява Суап за отворени позиции в края на търговския ден. За пренос/поддържане на позиции в сряда се начислява Суап в троен размер.
Такса за съхранение на парични средства 0.99% на годишна база върху стойността на паричните средства. Таксата за съхранение на парични средства се начислява и удържа към края на всеки календарен месец. Клиентите категоризирани като професионални клиенти не дължат такса за съхранение.
Такса неактивност В случай, че клиент не е имал отворени позиции и не е извършвал трансакции през последния календарен месец, Лено Маркетс начислява такса неактивност. Таксата се начислява по сметката на клиента на 1-во число на месеца следващ този, в който не е имало активност. Таксата неактивност е в размер на 25 единици от основната валута на клиентската сметка и се начислява многократно за всеки календарен месец, в който не е имало активност по сметката на клиента.

* Този инструмент вече не е активен за търгуване. Ако имате отворени позиции на този инструмент, учтиво ви молим да ги затворите преди 23:59 часа на 28.07.2020. Ако не ги затворите до тази дата, ние ще ги затворим служебно.

От 27.07.2020 г. вместо финансовите инструменти от типа Договори за разлика (или „CFDs“) можете да търгувате с еквивалентните спотове или ролинг спотове (“rolling spots”). Ако вече сте клиент можете да намерите подробна информация за това как да активирате услугата и условия й на електронните си пощи. За всички останали информацията се предоставя при откриване на сметка.

Лено ти дава кредити.